TRUC LAM HANDMADE CO., LTD

HEADQUARTERS

   NO. 29 Lane 2 Giang Vo, Cat Linh, Dong Da Dist.,

        Hanoi – Vietnam

SHOWROOM 1

   NO. 43 Lane 2 Giang Vo, Cat Linh, Dong Da Dist.,

        Hanoi – Vietnam

SHOWROOM 2 & 3

   INSIDE THE VIETNAM MUSEUM OF ETHNOLOGY

        (Nguyen Van Huyen Road, Cau Giay District, Ha Noi )

RESTAURANT & COFFEE 

   INSIDE THE VIETNAM MUSEUM OF ETHNOLOGY

        (Nguyen Van Huyen Road, Cau Giay District, Ha Noi )

   (+84) 243 566 5756 or  (+84) 243 566 5866

   Hotline: ( +84) 917 923 598

  truclamhandmadevn@gmail.com

  lethamtruclamhandmade@gmail.com

  
  https://truclamhandmade.com/